Nyhedsarkiv » 12 gange mere MRSA i byerne

16.06.2014

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Den megen omtale af MRSA i danske svinebesætninger kan få nogen til at tro, at risikoen for at blive smittet med MRSA er større, hvis man kommer i nærheden af en svinestald, end hvis man i øvrigt vover sig ud blandt andre mennesker. Dette er ingenlunde tilfældet. Ifølge danske undersøgelser er forekomsten af ”menneske-MRSA” op til 12 gange større i de større byer sammenlignet med den højeste forekomst ”på landet” af svine-MRSA hos personer uden kontakt til svin.
Det oplyser sundhedsminister Nick Hækkerup i nedenstående svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, som har spurgt, om en amerikansk MRSA-undersøgelse, som umiddelbart viser, at risikoen for at blive smittet med antibiotikaresistente bakterier er dobbelt så stor for mennesker, der bor tæt på en svinefarm, giver anledning til at ændre indsatsen mod MRSA i Danmark.

Sundhedsminister Nick Hækkerups svar:

”I artiklen af 27. januar 2014 i Ingeniøren henvises der til studier i USA, som viser, at såfremt man bor inden for 1,6 km fra landbrugsejendomme med svineproduktion eller områder med spredning af gylle fra inficerede svin, vil der være en højere risiko for smitte med MRSA.

I et bidrag indhentet fra Statens Serum Institut (SSI), fremgår det, at der er betydelige begrænsninger i studier om MRSA fra henholdsvis Iowa og Pennsylvania i USA.

SSI påpeger blandt andet, at man i studiet fra Iowa ikke havde nogen informationer om, hvorvidt der var tale om ”svine-MRSA” eller ”menneske-MRSA”. Denne viden er ifølge SSI vigtig, da forekomsten i USA af menneskerelateret MRSA er meget højere end forekomsten af svinerelateret MRSA. Den øgede forekomst af MRSA fundet i studiet fra Iowa behøver således ikke have noget med svine-MRSA at gøre. 

Herudover oplyser SSI, at der i Iowa var tale om et registerstudie, hvor den eneste oplysning man havde om patienterne, var deres adresse, som blev sat i forhold til forekomst af svinefarme inden for 1 mile. Der blev således ikke korrigeret for, om patienterne boede eller arbejdede på disse gårde. Hvis man skal se på byrden af svinerelateret MRSA uden for landbruget, bør disse personer fraregnes. 

SSI påpeger endvidere, at man i studiet fra Pennsylvania - som undersøgte MRSA i perioden fra 2005-2010 - heller ikke havde nogen oplysninger om, hvilken type MRSA, der var tale om. I 2012 undersøgte man i Pennsylvania MRSA-prøver fra samme område – blandt disse fandtes ingen MRSA af svinetype. Samtidig viste det sig, at hovedparten af stammerne var positive for en MRSA-type, der ses i forbindelse med samfundserhvervet menneske-MRSA, men ikke blandt MRSA fra svin. 

SSI oplyser, at der i Danmark er blevet foretaget en undersøgelse af den geografiske forekomst af personer med svine-MRSA fra 2004 til 2011. På baggrund af detaljerede epidemiologiske data, har SSI kunnet undersøge, om personerne i undersøgelsen arbejdede med svin eller boede i husstand med én, der arbejdede med svin, og om de havde en infektion ved diagnosetidspunktet.

I 2011 blev der fundet svine-MRSA hos personer, som ikke havde haft direkte eller indirekte (hustandsmedlemmer) kontakt med svin i 19 kommuner. Hertil tilføjer SSI, at forekomsten af ”menneske-MRSA” i samme kommuner var fire gange større end forekomsten af svinerelateret MRSA. Undersøgelsen viste endvidere, at forekomsten af ”menneske-MRSA” var op til 12 gange større i de større byer sammenlignet med den højeste forekomst ”på landet” af svine-MRSA hos personer uden kontakt til svin. 

Jeg kan derudover oplyse, at Sundhedsstyrelsen i 2006 udgav en MRSA-vejledning, ”Forebyggelse af spredning af MRSA i Danmark”, som led i en handlingsplan mod MRSA. I den forbindelse blev der indført særlige hygiejniske forholdsregler for blandt andet at forhindre smitte til syge og svækkede personer, som på f.eks. sygehuse og plejehjem. I 2012 udgav Sundhedsstyrelsen en opdateret vejledning, hvori særlige forholdsregler i forbindelse med arbejde med levende svin beskrives.”

Link til sundhedsministerens svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg:

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/flf/bilag/168/1338659.pdf

 

Mere info fra Fødevarestyrelsens hjemmeside:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-MRSA.aspx

 

Mere info fra Statens Serum Institut:

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/2014_05_Fakta%20om%20MRSA%20og%20MRSA%20398.aspx

 

Mere info om MRSA fra Videncenter for Svineproduktion:

http://vsp.lf.dk/Viden/Sundhed%20og%20forebyggelse/MRSA.aspx

OK