Pressemeddelelse

Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen løftede tidligere på dagen sløret for en ny bekendtgørelse om halekupering af grise. En bekendtgørelse hvormed ministeren ønsker at imødekomme EU’s regler vedr. halekupering af grise.

– I Danske Svineproducenter er vi stadig af den opfattelse, at halekupering er den mest effektive forebyggelse mod halebid, og at halekupering af små grise slet ikke står mål med den smerte, som de grise pådrages, som senere i deres liv bliver udsat for halebid af deres stifæller, siger Danske Svineproducenters formand, Torben Hauskov.

Han erkender dog samtidigt, at der over for det faktum står et andet faktum, som Landsforeningen bliver nødt til at forholde sig til: Nemlig både EU’s regler og den danske lovgivning, der fastslår, at halekupering ikke er noget, man må foretage rutinemæssigt.

– Det, vi så ser nu, er en ny bekendtgørelse, der har til formål at hjælpe landmanden med retningslinjer for, hvornår han må halekupere, hvornår han ikke må, og som præciserer, at han skal udarbejde en risikovurdering og en handlingsplan, hvis han bliver nødt til at halekupere pga. problemer med halebid i sin besætning, siger Torben Hauskov.

– Sådan som jeg tolker udmeldingerne, er EU’s og Danmarks fælles mål, at flere grise fremadrettet kommer til at leve et liv med lange haler, uden at det samtidigt går væsentligt ud over dyrevelfærden.

– Derfor bliver udgangspunktet nu, at grise som udgangspunkt ikke må halekuperes, men at man ved at dokumentere problemer med halebid, kan få lov at halekupere. Det forudsætter dog en skriftlig risikovurdering og en handlingsplan for, hvilke forbedringer man vil foretage på sin bedrift for at undgå at halekupere fremadrettet, forklarer han.

Formanden erkender, at den nye måde at tænke på i sin driftsledelse og måden at passe grise på kan blive en udfordring for mange svineproducenter.

– Netop derfor har vi i Danske Svineproducenter valgt, at vores direktør, Per Bardrum, sidder med i en arbejdsgruppe sammen med blandt andet Seges Svineproduktion og Den Danske Dyrlægeforening, hvor vi i fællesskab har udarbejdet materiale, der skal hjælpe og vejlede danske svineproducenter med den opgave, de nu står foran, siger Torben Hauskov.

– I fællesskab har vi gjort alt, hvad vi kan for at hjælpe landmanden med et værktøj, der så enkelt og overskueligt som overhovedet muligt skal hjælpe ham med den nye opgave, det er at lave skriftlige risikovurderinger og handlingsplaner for halebid og halekupering i sin besætning, supplerer direktør Per Bardrum.

Formanden understreger, at selvom Danske Svineproducenter har siddet med i det udvalg, så ændrer det ikke på, at foreningen kun kan bakke op om det nye regelsæt under forudsætning af, at der bliver indført fælles retningslinjer i hele EU.

– Sker det ikke, vil det i praksis virke som en teknisk handelshindring for eksport af danske smågrise til andre lande i EU, og det kan vi naturligvis under ingen omstændigheder acceptere, fastslår formand og direktør samstemmende.

– I det hele taget er det os meget magtpåliggende, at danske svineproducenter under ingen omstændigheder stilles ringere end vores kollegaer i EU. Den holdning er en del af vores DNA, og den fraviger vi ikke.

– Det påpegede vi i en skrivelse til overimplementeringsudvalget i foråret, og det står vi fast på, understreger Torben Hauskov.

Direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, fastslår, at det også er noget, der vil ligge ham på sinde i det fremadrettede arbejde.

Danske Svineproducenter afgav høringssvar vedrørende den nye bekendtgørelse tidligere på måneden.
For yderligere kommentarer kontakt
Direktør for Danske Svineproducenter, Per Bardrum, tlf. 4037 2656
Formand for Danske Svineproducenter, Torben Hauskov, tlf. 6154 0101

 

Uddrag af Danske Svineproducenters høringssvar til udkast af bekendtgørelse vedr. hele haler

• Danske Svineproducenter forudsætter, at samtlige lande i EU iværksætter tilsvarende tiltag i samme hastighed som Danmark, da der ellers bliver tale om ulige konkurrencevilkår til ulempe for danske svineproducenter, som ydermere vil blive udsat for tekniske handelshindringer. Intet af dette kan vi naturligvis acceptere.

• Vedr. Kapitel 1, §5, stk. 1:
Forudsætningen for Danske Svineproducenters accept af en skriftlig risikovurdering er, at den består af et ”værktøj”, der er en forside med afkrydsningsmuligheder, samt at landmanden i tvivlsspørgsmål kan dykke ned i uddybende materiale på de efterfølgende sider.

• Vedr. Kapitel 1, §5, stk. 2:
Efter ”fastsættes ud fra bygningens eller inventarets alder og tilstand” bør ”samt økonomiske hensyn og en rimelig afskrivningsperiode” tilføjes.

• Vedr. Kapitel 1, §5, stk. 3 og 5:
Af hensyn til den danske eksport af smågrise er forudsætningen for Danske Svineproducenters accept af disse krav, at det bliver Fødevarestyrelsens ansvar at indhente den fornødne dokumentation fra udenlandske aftagere af danske smågrise. I modsat fald er der tale om en teknisk handelshindring, der er indført af den danske stat, hvilket naturligvis er uacceptabelt for danske svineproducenter.

• Vi ønsker at pointere, at bekendtgørelsen omkring risikovurdering for halebid og tilhørende handlingsplaner udelukkende bør omhandle forhold, der har betydning for halebid og halekupering. Det og intet andet.