Rekordpriser er endnu ikke tilstrækkelige

Det kommende år ser lovende ud med hensyn til priserne på grisemarkedet. Kun i 2019 i forbindelse med ASF-udbruddet i Kina var priserne på et højere niveau i november/december måned. Hvis det typiske sæsonmæssige opsving sætter ind i februar måned, som det statistisk set plejer at gøre, så er der udsigt til rekordpriser på grisemarkedet i 2023. På den anden side kan man imidlertid konstatere, at de nuværende høje grisenoteringer fortsat ikke er tilstrækkelige for mange griseproducenter, i forhold til at dække de p.t. høje produktionsomkostninger.

Kina har genopbygget landets griseproduktion

Efter den massive nedgang i grisebestanden på grund af udbruddet af afrikansk svinepest (ASF) i 2018 kan vi konkludere, at Kina har genopbygget sin svineproduktion. Derudover sker der i øjeblikket en strukturudvikling i Kina fra baggårdsbesætninger til professionel griseproduktion med stort potentiale for produktivitetsstigninger. Kina er dog fortsat et vigtigt marked for biprodukter fra Europa, og eksporten til Asien vil sandsynligvis stabilisere sig på det nuværende niveau.

Griseproduktionen i Europa falder

Europæiske lande med en høj eksportandel, såsom Spanien og Danmark, er særlig ramt af det massive fald i eksporten til Kina det seneste år. Grisekødet, som ikke længere kunne eksporteres, skulle sælges i Europa og forværrede prispresset i Europa. På grund af det lave prisniveau og de politiske rammebetingelser er den europæiske svineproduktion, især i Tyskland, faldet i 2022.

Høj inflation fører til faldende efterspørgsel

Forbrugernes efterspørgsel falder dog cirka i samme omfang som produktionen. Krigen i Ukraine og den høje inflation fører til et yderligere fald i efterspørgslen. Det bliver meget vanskeligt at afsætte grisekød med højere dyrevelfærdsstandarder, selv om det er politisk ønsket i flere EU-lande. Lande med højere produktionsomkostninger, f.eks. på grund af højere dyrevelfærdsstandarder, er normalt ikke internationalt konkurrencedygtige og sælger hovedsageligt deres varer på deres hjemmemarked.

Mindre nedtur i smågriseeksporten

På grund af nedgangen i griseproduktionen i Polen og Tyskland falder smågriseeksporten fra Danmark sandsynligvis også. Men da flere smågriseproducenter end slagtesvineproducenter ønsker at stoppe deres produktion, vil der sandsynligvis være et smågriseunderskud i Centraleuropa, så snart der igen kommer økonomi i den europæiske griseproduktion.

Stor usikkerhed på markedet

Den største usikkerhed i prognosen er hvor meget forbrugernes efterspørgsel vil falde i det kommende år. Derudover er det svært at sige, på hvilket prisniveau foderomkostningerne vil komme til at ligge i 2023. Den største trussel mod europæisk griseproduktion er dog spredningen af ASF. Især ville yderligere udbrud i det nordvestlige Tyskland eller Spanien skabe store udfordringer for branchen.

Højere prisniveau er uundgåeligt

På trods af de historisk høje grisenoteringer er prisniveauet i Europa for lavt på grund af de aktuelt høje produktionsomkostninger. Et skift i prisniveauet er uundgåeligt. Først når svinepriserne på årsbasis er over nulpunktet, og griseproduktionen dermed igen bliver rentabel, vil reduktionen af grisebestanden stoppe.

Smågrisepriser begynder at stige

Statistisk set begynder det sæsonmæssige opsving på smågrisemarkedet midt i november måned. Vi har allerede set de første prisstigninger både i Danmark, Tyskland og Holland på trods af en stabil slagtesvinenotering i disse lande. Det er et meget vigtigt signal, fordi det indikerer, at markedet også tror på prisstigninger på slagtesvinemarkedet senest i februar måned.

Uændret prisprognose

I forhold til september-prognosen er den nuværende prisprognose således uændret for 2023. Kun prognosen for det fjerde kvartal 2022 er justeret, fordi nedturen på det tyske slagtesvinemarked med to gange 10 cent (ca. 75 øre) var lidt kraftigere end forventet i de seneste måneder. Det ændrer imidlertid ikke på vores grundlæggende vurdering.

Rekordpriser i 2023

Vi regner med, at det sæsonmæssige opsving på det europæiske slagtesvinemarked starter i løbet af det første kvartal, som det statistisk set plejer at gøre. Smågrisenoteringerne burde således fortsætte med at stige moderat allerede i de kommende måneder.

Hvor meget grisepriserne vil stige hen over sommeren 2023, er primært afhængig af den politiske udvikling, dvs. først og fremmet Ukraine-krigen, og udviklingen i foderpriserne. I vores prisprognose går vi ud fra, at foderomkostningerne vil falde til et nyt prisniveau, som sandsynligvis vil være højere i sammenligning med tidligere år men lavere end i dag.

Hvis disse forudsætninger holder – som efter vores vurdering er det p.t. mest sandsynlige scenario – så kommer der igen økonomi i den europæiske griseproduktion i 2023.

Status: 21. november 2022

(SEGES’ prognose for den beregnede notering blev opdateret den 29. september 2022.)

Næste opdatering: 02. februar 2023