Prognose: Ukraine-krigen vender markedssituationen på hovedet

Det var ikke uventet, at både smågrise- og slagtesvinenoteringerne begyndte at stige markant i løbet af februar måned. Stigningens hastighed, specielt på det tyske marked, var dog lidt overraskende. Dette skyldes ikke mindst Ukraine-krigen, som førte til voldsomme stigninger i produktionsomkostningerne og således også til nytænkning blandt mange markedsinteressenter. I stedet for at kigge udelukkende på den nuværende pris rykker andre faktorer, som f.eks. leveringssikkerhed på mellemlangt sigt, på markedsinteressenternes fokus og man accepterer også et højere prisniveau for grisekød.

Høje produktionsomkostninger

Det nuværende prisopsving er absolut nødvendigt for alle griseproducenter. Foder- og energiomkostningerne er steget voldsomt i de seneste måneder, og krigen i Ukraine fører endvidere til stor nervøsitet og giver næring til denne udvikling med stigende omkostninger.

Ifølge den tyske producentforening ISN skal den tyske notering stige til ca. 2,60 euro (ca. 19,37 kr.) pr. kg for at dække de nuværende produktionsomkostninger i Tyskland. Markedsinteressenterne i den tyske grisebranche er derfor klare over, at priserne skal stige, hvis man ikke vil forstærke nedturen i den tyske griseproduktion.

Slagtesvinenoteringer topper typisk om sommeren

Vi forventer derfor, at prisopsvinget på både smågrise- og slagtesvinemarkedet vil fortsætte i de kommende uger, dog med lavere hastighed. To euro pr. kg har altid været et pejlemærke, som er vanskeligt at overvinde i Tyskland. Ikke desto mindre regner vi med, at gennemsnitsprisen ligger over 2,00 euro i de kommende måneder på grund af de høje produktionsomkostninger.

Ved begyndelsen af sommerferietiden giver den tyske slagtesvinenotering typisk lidt efter. Den sæsonmæssige nedtur på slagtesvinemarked sætter normalt ind i løbet af efteråret. Vi regner imidlertid ikke med, at grisepriserne vil falde til et prisniveau, som vi kender fra tidligere år, da foderomkostningerne sandsynligvis også bliver høje i efteråret.

Slagtesvinenoteringen vil trække smågrisenoteringerne med

Højere slagtesvinenoteringer i Europa vil resultere i fortsat stigende smågrisenoteringer. Imidlertid trækker de høje foderomkostninger i en prisnegativ retning på smågrisemarkedet. Ikke desto mindre tror vi, at smågrisenoteringer på mere end 500 kr. ikke er urealistiske allerede i andet kvartal 2022. Det forudsætter imidlertid, at slagtesvinenoteringerne fortsætter med at stige.

Stor usikkerhed mht. Ukraine-krigen og foderomkostninger

Det europæiske grisemarked er i bevægelse og er ved at finde en ny prisbalance for tiden. Ukraine-krigen er en game changer i den forstand, at de fleste markedsinteressenter i hele værdikæden er klar til at acceptere og vænne sig til et højere prisniveau. P.t. er det således vanskeligt at sige, på hvilket prisniveau markedet igen kommer i balance. Udover de almindelige usikkerhedsfaktorer, som f.eks. vejret eller valutakurser, er den fortsatte prisudvikling i meget stor grad afhængig af, hvordan Ukraine-krigen og dermed foderomkostninger udvikler sig i løbet af året.

Status: 30. marts 2022

(SEGES’ prognose for den beregnede notering blev opdateret den 24. februar 2022.)

Næste opdatering: 02. juni 2022

Mange svineproducenter bruger vores prisprognose for smågrisenoteringerne, når de lægger budget for næste år. Nogle gange ligger de faktiske priser forholdsvist tæt på prisprognosen, men andre gange – som i den seneste tid – ligger de faktiske priser meget højere/lavere end de prognosticerede priser. Det er klart, at Landsforeningen af Danske Svineproducenter heller ikke har en glaskugle, men er prisprognosen så bare gætteri?

Grundlag for Landsforeningens prisprognose er en statistisk model, som har identificeret tre faktorer der har en signifikant effekt på smågrisepriserne: Slagtesvinenoteringerne, foderpriserne og sæsonudsving. Blandt disse tre faktorer, som kaldes uafhængige variabler, er slagtesvinenoteringerne vigtigst, mens foderpriserne har mindst betydning.

Når disse tre faktorer er kendt, kan modellen udregne et estimat for smågrisenoteringen på baggrund af de historiske sammenhænge. Estimatet er imidlertid ikke deterministisk, men er underlagt en bestemt sandsynlighed. Figur 1 viser, hvor meget modellen afviger fra de faktiske priser:

For Nord-West noteringen er estimatets standardafvigelse 3,20 euro. Det betyder, at de faktiske smågrisenoteringer i ca. 65 % af alle tilfældene ikke ligger mere end 3,20 euro højere eller lavere end estimeret. Men det betyder samtidig, at de faktiske priser i ca. 35 % af alle tilfældene ligger mere end 3,20 euro højere eller lavere end i prognosen. Pga. modellens konstruktion rammer prognosen i gennemsnit plet.

Figur 2 og 3 viser, hvor god prisprognosen ville have været, hvis de tre uafhængige variabler slagtesvinenoteringen, foderpriserne og sæsonudsving var kendt. Man kan se, at modellens estimat for Nord-West noteringen for tiden er knap 40 euro, mens noteringen faktisk kun er 34 euro.

Hvis estimatets standardafvigelse kun er 3,20 euro, kan man selvfølgelig stille sig selv spørgsmålet, hvorfor prisprognosen ofte skulle justeres med 4 euro eller mere. Det hænger sammen med modellens forudsætninger:

For det første kan det være en af de få statistiske undtagelser, fordi ”kun” i ca. 65 % af alle tilfældene er afvigelsen ikke mere end 3,20 euro. For det andet skal man kende de fremtidige uafhængige variabler. Det er nemt for de sæsonmæssige udsving, fordi man ved præcis, hvornår det f.eks. bliver februar, men det er ikke så nemt at bestemme de fremtidige slagtesvine- og foderpriser, og hvis f.eks. buddet for slagtesvinenoteringen er alt for højt, så vil også modellens estimat for smågrisenoteringen også være alt for høj. For det tredje er modellen optimeret for fortiden, dvs., at for den historiske udvikling vil den kun ramme plet i gennemsnit. Pga. et godt datagrundlag er vores model forholdsvis stabil, men alligevel kan faktorernes forhold til hinanden ændre sig i fremtiden, hvilket også vil påvirke modellens sikkerhed.
Når modellens estimat er beregnet, justeres de nærmeste to kvartaler manuelt: VSP’s prognose for slagtesvinenoteringen er grundlaget for de fremtidige slagtesvinepriser, som bruges i modellen. For de nærmeste to kvartaler bruges imidlertid ofte de tyske futures for slagtesvin, fordi de handles løbende og er derfor mere aktuelle. Derudover sammenlignes det nuværende prisniveau med prognosen for næste kvartal. Hvis de faktiske priser f.eks. ligger langt under modellens estimat, så skal en tilpassende justering af estimatet gennemføres.
Den nyeste prisprognose for smågrisenoteringerne findes altid på vores hjemmeside www.danskesvineproducenter.dk under fanebladet ”Smågrisemarkedet” sammen med en markedskommentar. Prognosen opdateres hvert kvartal, eller når markedsforholdene har ændret sig signifikant. Prognosen for den beregnede smågrisenotering, som findes på den samme side, kommer fra VSP og baseres udelukkende på VSP’s forudsætninger.
Alt i alt må man konstatere, at alle prognoser indeholder en del gætteri. Men på grund af vores model er det muligt at komme med et kvalificeret bud på fremtiden. Over en lang periode burde dette bud (statistisk set) være bedre end estimaterne af et flertal af markedsinteressenter. Ingen model kan imidlertid forudsige eksterne choks som finans-, dioxin- eller Ruslandskrisen.

December 2014