Tysk Momsfordel

”Pauschalbesteuerung” eller momsregnskab

Tyske landbrug kan aflægge momsregnskab efter de samme principper, som kendes i Danmark. Et alternativ til momsregnskab er ”Pauschalbesterung”.
”Pauschalisiering” er et tysk begreb for et meget forenklet system, i dette tilfælde moms. Det går ud på, at landmanden ikke behøver at føre momsregnskab. For at kompensere for, at der er 19 pct. moms på indkøbte styk- og kapacitetsomkostninger, får den tyske landmand lov til at lægge en salgsmoms på 10,7 pct. på alle de varer, der sælges. Denne moms må producenten selv beholde. Hvis svineproduktionen betragtes som en landbrugsvirksomhed, kan virksomheden årligt vælge, om der skal aflægges momsregnskab eller vælge ”Pauschalbesteuerung”.
Pr. produceret slagtesvin giver ”Pauschalbesteuerung” en skjult indtægt på ca. 27 kr. i øget indtjeningsbidrag. Denne gevinst er ikke statisk, men vil afhænge primært af afregningspriser og prisen på foder. Gevinsten i indtjeningsbidraget i forhold til regelmoms udgør dog ikke den reelle økonomiske gevinst. Hvis man under ”Pauschalbesteuerung” bygger en stald, eller isætter nyt inventar, er dette også momsbelagt, og momsen refunderes ikke. I år hvor dette er tilfældet, er det bedst at aflægge momsregnskab, for at få moms fra bygning og inventar refunderet. Dette er man skattemæssigt opmærksom på, og der skal gå 10 år, for bygningers vedkommende og 5 år for inventaret, inden man omkostningsfrit, dvs. uden refusion af moms på bygning og inventar, kan skifte tilbage til ”Pauschalbesteuerung”. Ved skift 5 år efter nybygning af en svinestald er 50 pct. af momsbeløbet dog afskrevet og skal ikke refunderes.
Moms på byggeri og inventar bør derfor fratrækkes som en omkostning ved ”Pauschalbesteuerung”. Under antagelse af en afskrivningstid på bygninger på 25 år og 12,5 år for inventar, og producenten altid er under ordningen ”Pauschalbesteuerung”, fås en gevinst på 3,5 kr. pr. smågris og 24 kr. pr. slagtesvin i forhold til regelmoms.
En soholder kan dog øge gevinsten ved at aflægge regelmoms de første 10 år, og så overgå til ”Pauschalbesteuerung”. Herved opnås en gevinst på ca. 9 kr. pr. smågris (13,7­ – 4,9 kr.) fra år 10 – 25, da inventar skal udskiftes ca. 2 år efter denne manøvre. Tyske konsulenter mener, at ca. 95 pct. af alle svinebedrifter er under ”Pauschalbesteuerung”, mens det for den samlede produktion kun er ca. 65 pct. af de producerede svin. I fremtiden forventes en større andel af produktionen at foregå under moms- regelsystemet.
Hvis en soholder og slagtesvineproducent begge er under ”Pauschalbesteuerung” opstår der en konflikt, som tyskerne dog relativt nemt har løst. Soholderen vil nemlig lægge 10,7 pct. i ”Pauschal-moms” på sine smågrise, og denne moms er 3,7 pct. højere end den normale moms på smågrise på 7 pct. ved regelmoms.
Ved en salgspris på smågrise på 380 kr. pr. stk. bliver mermomsen ved ”Pauschalbesteuerung” ca. 14 kr. pr. smågris, som slagtesvineproducenten altså får i ekstra udgift. Problemet løses ved at smågriseproducenten sælger sine grise til en mellemhandler med 10,7 pct. moms på, og da denne fører momsregnskab, kan han videresælge de samme grise til slagtesvineproducenten med kun 7 pct. moms på. Det ekstra mellemled er der normalt i forvejen i Tyskland, hvor al handel med grise normalt går over en mellemhandler/smågrise transportør.
De tyske momsregler for landbrugsvirksomheder er en form for skjult statsstøtte. Lignende regler, for momsfritagelse inden for landbrug i EU, findes bl.a. også Irland og Østrig; uden at der kan sættes tal på støtten.
Kilde: VSP

Slagterier i Tyskland

Tysk smågrisebalance