Danske Svineproducenter:

Usande postulater fra Dyrenes Beskyttelse og NNF vedrørende eksport af smågrise

Smågrisene kommer friske frem til kunden, der har købt dyrene til opfedning. Selvfølgelig sørger svineproducenten og transportøren for, at kunden får en frisk gris – det manglede jo bare – da han betaler en høj pris for grisen. Der er ikke evidens for, at øget etagehøjde i forhold til gennemsnitsgrisen giver bedre dyrevelfærd end det, som har været gældende i en årrække.

Af Per Bardrum Direktør, Landsforeningen af Danske Svineproducenter

Dyrevelfærdsdebatten skal mødes i et rum baseret på fakta.

I Altinget den 26. maj 2023 kommer Dyrenes Beskyttelse og NNF i et debatindlæg med ærekrænkende, misvisende og usande påstande om den danske smågrisetransport til primært Tyskland og Polen. Det ville være forfriskende hvis Dyrenes Beskyttelse og NNF ville stoppe det spin de har gang i op til dyrevelfærdsforhandlingerne. De fornærmer vores intelligens med deres fake news.

Mod bedre vidende

Vi forventede, at Ole Wehlast ville kritisere smågriseeksporten da meldingen om afskedigede slagteriarbejdere i Sæby blev offentlig. Det gjorde han også i august 2019. Denne gang om øgede krav til transportbilerne. På denne måde vil NNF ødelægge eksporten af smågrise. Bilparken kan ikke leve op til kravene og der vil ikke være kapacitet til de øgede krav til etagehøjde. Ifølge høringssvar fra maj 2020 vil den samlede eksport ved 15.000.000 smågrise få en forventelig meromkostning på mellem 225.000.000 og 330.000.000 kroner.

Disse eksorbitant høje beløb skal ses i lyset af, at der ikke er den mindste dokumentation for, at der er problemer med dyrevelfærden i de nuværende transporter, endsige dokumentation for, at nye krav til indvendig højde vil forbedre dyrevelfærden.

NNF slet skjulte mål er flere grise til slagtning i Danmark. Det mål deler vi naturligvis – det er vores eget slagteri. Ole Wehlast ved udmærket, fra de tætte kontakter til Danish Crowns topledelse, at der ikke er kapacitet i Danmark til at slagte eksportgrisene. Derudover er der ikke staldkapacitet og økonomisk mulighed for at opfede grisene til slagtning i Danmark. Det er fortsat for attraktivt for griseproducenterne at sælge deres smågrise til opfedning og slagtning i Tyskland, hvor prisen er langt højere end i Danmark. Så længe prisen er højere her, er det svært for Danish Crown at tiltrække flere grise til slagtning på sine danske slagterier. Vi er underlagt EU-forordning på området. Hvis NNF vil arbejde mod varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed i EU må kampen kæmpes i Bruxelles. For så længe EU fungerer under frie markedsvilkår, og så længe de danske slagterier ikke er konkurrencedygtige på prisen, så vil grisen bevæge sig derhen i Europa, hvor prisen er bedst.

Fake news
I maj 2020 var der ”Høring om udkast til bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport”

j.nr.2020-14-39-00148”.
Danske Svineproducenter mente og mener fortsat, der skal iværksættes evidensbaseret forskning med henblik på en afdækning af smågrisenes velfærd under korte og lange transporter, inden der tages skridt til ny lovgivning på området. Dette er i øvrigt også i overensstemmelse med den politiske aftale af 18. december 2018.

”Endvidere vil den nuværende tabel for krav til indvendig højde i bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport udvides til også at gælde grise med en gennemsnitsvægt under 40 kg, da eksporten af grise under 40 kg er blevet meget udbredt de senere år. Aftaleparterne mødes igen, når Århus Universitets rapport om forhold for transport af smågrise foreligger, for at vurdere betydningen af rapportens konklusioner.”

Mette S. Herskin, seniorforsker ved institut for Husdyr og Veterinærvidenskab, Århus Universitet beskriver projektet i Maskinbladet 22. november 2022. Etagehøjde når grise eksporteres? | Maskinbladet

”Som led i en aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug & Fiskeri og Aarhus Universitet, blev vi bedt om at besvare spørgsmålet ‘Ved hvilken etagehøjde er Transportforordningens ord om god ventilation og naturlige bevægelser opfyldt?”

Transport af dyr er underlagt dansk og europæisk lovgivning. I lovteksten står, at ”der skal være tilstrækkelig med plads til, at der kan sikres god ventilation oven over dyrene, når de står oprejst i normal stilling, idet dyrenes naturlige bevægelser under ingen omstændigheder må begrænses”.

Projektets formål var at undersøge ved hvilken etagehøjde, Transportforordningens ord om ”god ventilation og naturlige bevægelser” er opfyldt.
Forskerne konkluderede:
”Fordi forskellene mellem de testede højder (cirka 60-90 cm) var få og ubetydelige, er konklusionen ret klar: Man kan sige, at grisene de fleste dage (nok undtagen på meget varme dage) havde omtrent samme muligheder for ventilation og naturlige bevægelser uanset hvilken etagehøjde, der blev anvendt.”

Der foreligger altså ikke dokumentation på, at det vil give bedre dyrevelfærd med større etagehøjde end de nuværende forhold giver. Dyrene lægger sig ned kort tid efter pålæsning – hvilket underbygges af EFSA-rapport fra 2002. ”Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, Adopted on 11 March 2002”

Når Britta Riis og Ole Wehlast udtaler, at der er en væsentlig risiko for at smågrisene kan blive udsat for lidelser under transporten, er det uansvarligt og udokumenteret spin som alle bør tage kraftig afstand fra.

Hver lastbil og hver eneste gris bliver godkendt

I Danske Svineproducenter er vi fortrøstningsfulde over den måde vores dyr bliver kontrolleret og transporteret til vores udenlandske kolleger.

Hver eneste tur bliver godkendt af myndighederne inkl. ruten som tager højde for temperaturerne og afstanden. Hver eneste lastbil bliver dyrlægegodkendt inden dyrene går ombord på bilen. Hver enkelt af de ca. 15 millioner smågrise bliver tilset af en eller to dyrlæger inden de kommer ombord på lastbilen. Dyrlægerne er i øvrigt ansat i Fødevarestyrelsen.

Myndighederne og vi kan dokumentere, at der de seneste 12 år er eksporteret op imod 100 millioner smågrise uden problemer. Der har os bekendt ikke været velfærdsproblemer. Smågrisene sælges til en udenlandsk køber med henblik på opfedning. Der er langvarige samhandelsaftaler mellem den danske sælger og den udenlandske køber. Dette underbygger, at smågrisene er i endog god stand ved ankomsten, og at der på ingen måde har været velfærdsproblemer.